Skip links

Általános Szerződési Feltételek

A STUDEX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
(1067 Budapest, Teréz krt. 23.)

általános szállítási és fizetési feltételei kereskedelmi (B2B) partnerek részére

 

 

I. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

 • Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a Vevő és a STUDEX Hungary Kft. között az áruk és/vagy egyéb szolgáltatások nyújtására vonatkozóan létrejött szerződésekre (a továbbiakban: eseti szerződés). A mindenkor hatályos ÁSZF eltérő megállapodás hiányában a Vevő és a STUDEX Hungary Kft. között mindenkor hatályban lévő eseti szerződésre vonatkozik. A szerződés nyelve az angol.
 • A Vevő tudomásul veszi, hogy az eseti szerződés megkötése a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján történik.
 • A Vevőnek a jelen ÁSZF-től eltérő, ellentmondó, vagy kiegészítő feltételei kizárólag akkor válnak az eseti szerződés részévé, ha a STUDEX Hungary Kft. azokat írásban kifejezetten elfogadta. Az ilyen feltételek ráutaló magatartással történő alkalmazása kizárt.
 • A Vevő és a STUDEX Hungary Kft. közös megállapodással részben, vagy egészben eltérhetnek a jelen ÁSZF alkalmazásától.

 

II. Ajánlat és szerződéskötés

 • A STUDEX Hungary Kft. kereskedelmi ajánlatai a STUDEX Hungary Kft. részére nem keletkeztetnek szerződéskötési kötelezettséget. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a STUDEX Hungary Kft. a Vevő részére katalógust, műszaki dokumentációt, egyéb termékleírást, vagy bármilyen kereskedelmi jellegű dokumentumot küld akár nyomtatott, akár elektronikus formában.
 • A Vevő megrendelése a Vevő részére ajánlati kötöttséget keletkeztet az eseti szerződés megkötésére. Ezt az ajánlatot a STUDEX Hungary Kft. tizenöt (15) napon belül elfogadhatja a megrendelés visszaigazolásával, vagy a megrendelt termékek ugyanezen határidőn belül történő megküldésével. A Vevő tudomásul veszi, hogy a termékek technikai jellemzőiben, úgymint alakjában, méretében és súlyában az esztétikai értéket, illetve a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló eltérések fordulhatnak elő.
 • A STUDEX Hungary Kft. által a Vevő részére küldött, valamely termékhez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó leírásokra, illusztrációkra, grafikákra és egyéb dokumentumokra vonatkozó vagyoni értékű jogok (szerzői jogok, szabadalmak stb.) kizárólagos jogosultja a STUDEX Hungary Kft. A Vevő kizárólag a STUDEX Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén továbbíthatja ezen leírásokat, illusztrációkat, grafikákat és egyéb dokumentumokat harmadik felek részére.

 

III. Fizetési feltételek és beszámítás

 • Eltérő megállapodás hiányában a STUDEX Hungary Kft. által közölt árak csomagolási és szállítási költségek, valamint általános forgalmi adó nélkül értendők. A törvényben meghatározott mértékű általános forgalmi adó összege a számlán külön jelenik meg. Az esetleges vámokat, illetékeket, adókat és egyéb közterheket a Vevő viseli.
 • Amennyiben a STUDEX Hungary Kft. figyelembe veszi a Vevő által igényelt módosításokat, a Vevő köteles viselni az ebből eredő többletköltségeket.
 • A vételár kifizetése a szállítás teljesítését megelőzően esedékes, amennyiben a STUDEX Hungary Kft. a megrendelés visszaigazolása alkalmával nem jelöl meg eltérő fizetési határidőt. A fizetés kizárólag akkor minősül teljesítettnek, amennyiben a fizetendő összeget a STUDEX Hungary Kft. bankszámláján jóváírták.
 • A fizetési határidő lejártával a Vevő késedelembe esik. Késedelmes fizetés esetén STUDEX Hungary Kft. jogosult a késedelem időtartamára a hatályos magyar jogszabályok szerinti késedelmi kamat, illetve behajtási költségátalány érvényesítésére. A STUDEX Hungary Kft. jogosult továbbá a Vevő szerződésszegésével okozott esetleges további kárának érvényesítésére.
 • A Vevő fizetési késedelmének időtartama alatt a STUDEX Hungary Kft. jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni. A Vevő fizetési kötelezettségének teljesítését veszélyeztető esemény – például a Vevő elleni felszámolási kérelem benyújtása – esetén a STUDEX Hungary Kft. jogosult a megrendelés teljesítését előleg fizetéséhez, vagy megfelelő biztosíték nyújtásához kötni. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a STUDEX Hungary Kft. elállhat a szerződéstől és jogosult esetleges kártérítési igényének érvényesítésére. A fizetőképesség vizsgálatának céljából a STUDEX Hungary Kft. jogosult a Vevőtől erre vonatkozó adatok közlését követelni.
 • Amennyiben a szerződés megkötése és a szállítás teljesítése között a STUDEX Hungary Kft. terhére nem róható okból több mint 4 hónap telik el, a STUDEX Hungary Kft. jogosult a termék/szolgáltatás árát a felmerülő anyag-, munka- és egyéb járulékos költségek figyelembevételével módosítani. A vételár több mint 40%-kal történő növekedése esetén a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 • A Vevő a STUDEX Hungary Kft. követelésével szemben kizárólag abban az esetben jogosult beszámításra, amennyiben a Vevő követelését jogerős bírósági, vagy azzal egyenértékű határozat állapította meg, vagy a Vevő követelését a STUDEX Hungary Kft. kifejezetten elismerte. A Vevő beszámítási joga kizárólag az ugyanazon szerződésen alapuló követelésekre korlátozódik.

 

 IV. A teljesítési ideje

 • A szállítás időpontját a  megrendelés  visszaigazolása során a STUDEX Hungary Kft. határozza meg.
 • A STUDEX Hungary Kft. által megjelölt szállítási határnapok, vagy határidők tájékoztató jellegűek, kivéve, ha a STUDEX Hungary Kft. valamely határnap, vagy határidő betartására kifejezetten kötelezettséget vállal. A szállítási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az áru a kiszállítás megadott napján a raktárt elhagyja vagy szállíthatóságát a Vevővel közlik.
 • Amennyiben a Vevő a szállítás teljesítéséhez szükséges közreműködést késedelmesen teljesíti, a szállítási határideje a késedelem időtartamával meghosszabbodik. A megrendelés mennyiségének, vagy összetételének a Vevő kérésére történő módosítása esetén a szállítási határidő a teljesítéshez szükséges mértékben meghosszabbodhat.
 • Amennyiben a szállítás a megadott határidőn belül nem teljesíthető, a STUDEX Hungary Kft. haladéktalanul értesíti a Vevőt a teljesítés új időpontjának megjelölésével. A STUDEX Hungary Kft. jogosult a szállítás határidejét három héttel meghosszabbítani.
 • A szállítás késedelmes teljesítéséért a STUDEX Hungary Kft. kártérítési felelőssége azokra a károkra korlátozódik, amely károk, mint a szerződésszegés lehetséges következményei a szerződés megkötésének időpontjában előre láthatóak voltak. Szándékos szerződésszegés esetén a Vevő teljes kárát meg kell téríteni. Amennyiben a szállítás teljesítését a STUDEX Hungary Kft. érdekkörén kívül álló elháríthatatlan külső körülmények (vis maior esetek) akadályozzák, ezen akadály időtartamával a szállítási határidő meghosszabbodik. Ilyen esetben a Vevő nem jogosult a szerződéstől elállni és/vagy kártérítést követelni.

 

V. A teljesítés helye, a kárveszély átszállása, a szállítás költségei

 • A megrendelt áruk szállítását (beleértve a reklámanyagokat, prospektusokat, nyomtatványokat, csomagolóanyagokat stb.) a STUDEX Hungary Kft. a 1067 Budapest, Teréz körút 23. sz. alatti raktárról teljesíti.
 • A Vevő igénye esetén a STUDEX Hungary Kft. az árut a Vevő költségére a Vevő által megjelölt rendeltetési helyre szállíthatja. A szállítás kockázatát – ingyenes házhoz szállítás esetén is – a Vevő viseli. Eltérő megállapodás hiányában a STUDEX Hungary Kft. jogosult meghatározni a szállítás módját, különösen a teljesítésben közreműködő céget, a szállítás útvonalát és a csomagolást.
 • A STUDEX Hungary Kft. jogosult a szállítás, vagy a szolgáltatás több részletben történő teljesítésére, amelynek költségét a Vevő viseli.
 • Az áru esetleges sérülésére, részleges, vagy teljes megsemmisülésére vonatkozó kárveszély az árunak a Vevő részére történő átadásakor száll át a Vevőre. Az árunak a Vevő által megjelölt rendeltetési helyre történő szállítása esetén a kárveszély, valamint a késedelem kockázata az árunak szállítmányozó, fuvarozó vállalat vagy egyéb megbízott részére történő átadásakor átszáll a Vevőre.
 • A Vevőnek a szállítás módjára, a szállítás útvonalára és a kötendő biztosításra vonatkozó különleges kérései miatt felmerülő többletköltségek – még a megegyezés szerinti ingyenes házhoz szállítás esetén is – a Vevőt terhelik. A STUDEX Hungary Kft. a szállításhoz szükséges csomagolást – a raklapok kivételével – nem veszi vissza.
 • Amennyiben a Vevő az áru átvételével késedelembe esik, együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a szállítás a Vevőnek felróható egyéb okból késedelmet szenved vagy meghiúsul, a STUDEX Hungary Kft. jogosult az ebből származó károk, többletkiadások (pl. tárolási költségek) megtérítését követelni a Vevőtől. Ebben az esetben a Vevőt terhelő szerződéses kötelezettségek a szállítás eredeti határnapjától számítandók.

 

VI. Minőségi és mennyiségi kifogás

 • A Vevő a megrendelt áru átvételét követően késedelem nélkül köteles elvégezni a szállítmány minőségi és mennyiségi ellenőrzését. Amennyiben az ellenőrzés során a Vevő minőségi, vagy mennyiségi hiányosságot észlel, köteles erről írásban haladéktalanul értesítenie a STUDEX Hungary Kft-t. Haladéktalan közlésnek minősül, amennyiben a Vevő a nyilatkozatát az áru átvételét követő három (3) munkanapon belül tértivevényes ajánlott küldeményként postára adja. Ezen bejelentési kötelezettségtől függetlenül a Vevőnek a szállításban közreműködő vállalkozással is írásban, közölnie kell a kifogásait a kiszállítástól számított egy héten belül. Amennyiben a Vevő az ellenőrzési kötelezettségét elmulasztja, és/vagy a bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a STUDEX Hungary Kft mentesül a kártérítési felelőssége alól. A Vevő köteles bizonyítani minőségi, vagy mennyiségi kifogását, a kifogásra okot adó hiányosság megállapításának időpontját, valamint a kifogás határidőn belül történő bejelentését.
 • Amennyiben a szállított termék hibás, a STUDEX Hungary Kft. köteles a hibás terméket a Vevő választása szerint kijavítani, vagy kicserélni kivéve, ha az lehetetlen, vagy a STUDEX Hungary Kft. számára aránytalan többletköltséget eredményezne. Ez utóbbi esetben a Vevő az ellenszolgáltatás arányos csökkentését igényelheti.
 • A Vevő köteles biztosítani a  STUDEX  Hungary  számára   a   kifogásolt   áruk   ellenőrzését.   Az   áru

kicserélése esetén a Vevő köteles visszaadni a STUDEX Hungary Kft. számára a hibás terméket.

 • A STUDEX Hungary Kft. viseli az ellenőrzéshez és az utólagos teljesítéshez szükséges költségeket, különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket, kivéve, ha a hiba kijavítására vonatkozó igény indokolatlannak bizonyul. Amennyiben a kifogásolt áru a teljesítési helytől eltérő helyszínen található, a szállítás/ellenőrzés ezzel kapcsolatos többletköltségét a Vevő viseli.
 • Amennyiben a hibás termék kijavítása, vagy kicserélése meghiúsul, a Vevő saját belátása szerint kérheti a vételár leszállítását (mérséklését), vagy elállhat a szerződéstől. Az elállási jog gyakorlásának jelentéktelen hiba esetén nincs helye. A hiba kijavítását a harmadik sikertelen kísérlet után meghiúsultnak kell tekinteni, kivéve, ha a STUDEX Hungary Kft. vállalja a további javítási kísérleteket és ehhez a Vevő hozzájárul. A Vevő a hiányosság miatti kártérítési igényét csak a hibás termék kijavításának, vagy kicserélésének meghiúsulása esetén érvényesítheti.
 • Amennyiben a hiba elhárítása haladéktalanul szükséges, például az üzemeltetés biztonságának veszélyeztetése, vagy aránytalan károkozás megakadályozása esetén, a Vevő jogosult a hibát saját maga kijavítani, vagy harmadik személlyel kijavíttatni és a STUDEX Hungary Kft-től a javítás szükséges és igazolt költségeinek megtérítését igényelni. A Vevő köteles erről lehetőségekhez képest előzetesen írásban értesíteni a STUDEX Hungary Kft-t.
 • A Vevő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A szavatossági igény érvényesítése során a Vevő köteles bizonyítani, hogy a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felelt meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
 • A Vevő szavatossági igénye nem érvényesíthető a szerződésben meghatározott minőségtől való jelentéktelen eltérés és/vagy a használhatóság jelentéktelen mértékű csökkenése esetén. Ez különösen az áru alakjának, színének, méretének és/vagy súlyának, kivitelének vagy dizájnjának a kereskedelemben elfogadott, vagy technikailag elkerülhetetlen mértékű eltéréseire vonatkozik.

 

VII. A felelősség korlátozása

 • A STUDEX Hungary Kft. kártérítési felelőssége a szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartással okozott károkra, az életet, a testi épséget, vagy az egészséget megkárosító szerződésszegésre, valamint a lényeges szerződéses kötelezettség megszegésével okozott károkra korlátozódik. Lényeges szerződéses kötelezettségnek azok a rendelkezések minősülnek, amelyek a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek, és amelyek rendszeres betartását a Vevő megalapozottan feltételezheti. Ebben az esetben a STUDEX Hungary Kft. felelőssége azon károk megtérítésére korlátozódik, amelyek a szerződésszegés lehetséges következményeként a szerződés megkötésének időpontjában előre láthatóak voltak.
 • Az (1) bekezdésben rögzített felelősségkorlátozás nem alkalmazandó, ha a STUDEX Hungary Kft. rosszhiszeműen elhallgatott valamely hiányosságot, vagy a termékre jótállást vállalt. A felelősség korlátozása nem terjed ki a Vevő törvényen alapuló termékfelelősségi igényeire sem.

VIII. A STUDEX Hungary Kft. elállási joga

A STUDEX Hungary Kft. jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben a Vevő fizetőképességét veszélyeztető ismeretekről szerez tudomást, vagy a Vevő a fizetőképességére vonatkozóan valótlan információkat közölt. A szerződéstől való elállás esetén a STUDEX Hungary Kft. a vételár 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási  kötbért követelhet, illetve érvényesítheti ezt meghaladó összegű kárát.

 

IX. A tulajdonjog fenntartása

 • A STUDEX Hungary Kft. a Vevő részére átadott áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Vevővel szemben fennálló valamennyi lejárt, illetve ismert, de esedékessé még nem vált követelését a Vevő teljes mértékben ki nem egyenlíti.
 • A Vevő jogosult a fenntartott tulajdonjogú árukat értékesíteni és/vagy használni, amennyiben a fizetési kötelezettségének folyamatosan, szerződésszerűen eleget tesz. A Vevő a fenntartott tulajdonjogú áruk értékesítéséből, vagy a fenntartott tulajdonjogú árukkal kapcsolatos egyéb jogcímen (pl. biztosítás, kártérítés) keletkező követelését a STUDEX Hungary Kft. erre vonatkozó igénye esetén köteles a STUDEX Hungary Kft. javára engedményezni.
 • A Vevőnek gondosan kell kezelnie a fenntartott tulajdonjogú árukat, amelyeket köteles a saját költségén beszerzési értéken biztosítani tűz, víz és lopás által okozott károkkal szemben.
 • A Vevő által elkövetett súlyos szerződésszegés, különösen a STUDEX Hungary Kft-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a STUDEX Hungary Kft. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a tulajdonjog fenntartásának hatálya alatt álló árukészletet a Vevőtől visszakövetelni.  A vételár megfizetésének elmulasztása esetén a STUDEX Hungary Kft. csak abban az esetben érvényesítheti felmondási jogát, amennyiben a Vevő számára a teljesítésre tizenöt (15) napos póthatáridőt  biztosított, azonban a Vevő a póthatáridőn belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. A STUDEX Hungary Kft. jogosult a fenntartott tulajdonjogú árukat a visszavétel után értékesíteni. A befolyt vételárat az értékesítés költségeinek levonását követően a Vevő által fizetendő tartozással szemben kell elszámolni.
 • Amennyiben a fenntartott tulajdonjogú áruk harmadik személy birtokába kerülnek – ideértve az esetleges hatósági intézkedést is – a Vevő köteles ezen harmadik személyt tájékoztatni STUDEX Hungary Kft. tulajdonjogáról, a STUDEX Hungary Kft-t pedig köteles erről haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a harmadik személy nem téríti meg a STUDEX Hungary Kft. az ezzel összefüggésben költségeit, úgy ezen költségekért a Vevő tartozik felelősséggel.
 • A tulajdonjog fenntartása kiterjed az érintett áruk feldolgozásával, vagy összeépítésével létrehozott termékekre is. Amennyiben harmadik személy tulajdonát képező áru feldolgozásakor, vagy összeépítésekor a harmadik fél tulajdonjoga is fennmarad, a STUDEX Hungary Kft. közös tulajdonjogot szerez a feldolgozott, vagy összeépített áruk értékeinek arányában. Az így keletkező termékekre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a tulajdonjog fenntartása mellett értékesített árukra.

 

X. Értékesítési tilalom

   A STUDEX® által forgalmazott testékszer behelyező rendszerek használata szakmai felkészültséget, részletes tájékoztatást és szakértelmet, valamint a megfelelő módszer alkalmazását igényli, ezért ezek a STUDEX® termékek nem alkalmasak a végfelhasználó által történő saját használatra. Ezért tilos a STUDEX® testékszer behelyező rendszerek (különösen a System75™) értékesítése a végfelhasználók számára. Ez nem vonatkozik a testékszerek értékesítésére, amennyiben az értékesítés során STUDEX® rendszer használatára felkészített eladó, vagy asszisztens a STUDEX® által erre a célra kifejlesztett eszközzel a vásárlás után a helyszínen elvégzi a testékszer behelyezését (áruk helyszíni értékesítése).

 

 1. Adatkezelés

 

 • A STUDEX Hungary Kft. a Vevő által a szerződés alapján szolgáltatott személyes adatokat (név, foglalkozás, nyilvántartási szám, kapcsolattartó személy, üzleti elérhetőség, telefonszám, faxszám, e-mail-cím, banki adatok) az ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint a szerződés teljesítése és a megrendelés feldolgozása céljából használja fel. A STUDEX Hungary Kft. a Vevő személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítése céljából továbbíthatja a harmadik személy részére. A STUDEX Hungary Kft. a Vevő személyes adatait a szerződés megszűnését követő öt évig, az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a szerződés megszűnését követő nyolc évig tárolja.
 • A Vevő jogosult hozzáférni a STUDEX Hungary Kft. által tárolt személyes adataihoz. A jogszabályban meghatározott esetekben a Vevő jogosult személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez és kezelésének korlátozásához, illetve joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.

 

XII. Joghatóság, alkalmazandó jog

 

 • A STUDEX Hungary Kft. és a Vevő között létrejött szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók. A szerződésből fakadó viták elbírálására a Felek értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. A STUDEX Hungary Kft mindazonáltal választása szerint jogosult a Vevő ellen annak lakóhelyén és/vagy székhelyén keresetet indítani.
 • A jelen szállítási és fizetési feltételek alkalmazását és értelmezését, valamint a szerződő felek közötti jogügyletek megkötését és értelmezését kizárólag a magyar jog szabályozza. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló bécsi egyezmény alkalmazását a Felek kizárják.